DARE TO BE DIFFERENT
Ngày tạo: 28/04/2020 8:00:00 SA

Khi sử dụng PDM để quản lý SOLIDWORKS Toolbox, nó có thể thực hiện một số chức năng tự động:

  • Thêm các thành phần Toolbox bị thiếu vào Vault.
  • Tạo ràng buộc tham chiếu giữa các thành phần trong Toolbox khi làm việc trong môi trường Assembly.
  • Check out và tạo các phiên bản mới cho các thành phần Toolbox.

Các bước thiết lập PDM để quản lý SOLIDWORKS Toolbox:

1. Sao chép dữ liệu Toolbox trong thư mục SOLIDWORKS Data vào Vault.

2. Check in thư mục SOLIDWORKS Data.

Tin tức về công cụ mới trong solidworks

Sao chép và Check in thư mục SOLIDWORKS Toolbox

3. Trong SOLIDWORKS Administration -> chọn Manage SOLIDWORKS Toolbox in the vaultAllow clients to change SOLIDWORKS Toolbox components option.

4. Trong Toolbox root folder path, nhấn vào nút “…” để dẫn đến thư mục Toolbox trong SOLIDWORKS PDM được tạo ở bước 1 & 2.

Tin tức vế công cụ mới trong solidworks

Quản lý SOLIDWORKS Toolbox trong PDM Vault

5. Sau khi hoàn thành các thao tác trên, khởi chạy phần mềm SOLIDWORKS, chọn Option -> System Options -> Hole Wizard/Toolbox, chọn đường dẫn vào thư mục chưa Toolbox trong PDM Vault.

6. Tích chọn Make this folder the default search location for Toolbox Components. Tùy chọn này sẽ tự động cập nhật đường dẫn các thành phần trong SOLIDWORKS Toolbox sau khi chúng được Check in.

tin tức về công cụ mới trong solidworks

Tùy chọn đường dẫn cho Hole Wizard / Toolbox SOLIDWORKS


0977 682 137
UseCASE Zalo Official Account